⭐⭐⭐

مشاهده تقویم برگزاری «دوره‌های آموزش آنلاین اکسل» فرساران در سال ۱۴۰۱

 

دانلود کتاب آموزش سریع و راحت اکسل

این کتاب تالیف آقای ﺟﻮزف روﺑﻴﻦ میباشد که با ترجمه روان و مفید آقای ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﯾﺎن همراه گردیده است.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مترجم میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

http://amar80.blogfa.com

و به عنوان قدردانی قسمتی از ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر مترجم را با هم مرور میکنیم :   

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Excel ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ هستند ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند اﮐﺴﻞ را ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎدوﯾﯽ هستند. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯼ از ﮐﺘﺎب Learn Excel Fast & Easy ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ همین اﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ دارﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﯽ‬ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ هاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ رﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.‬ ‫اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ در ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ...                     


فهرست کتاب

 •  ‫زﻣﺎن ، ﺛﺮوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎوس ﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دهید
 •  ‫ﻣﺘﻦ
 •  ‫ﺷﮑﻠﺒﻨﺪﯼ اﻋﺪاد
 •  ‫ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن در اکسل
 •  ‫ﺳﺒﮏ ها
 •  ‫اﺳﻢ
 •  ‫ﻓﺮﻣﻮل ها اکسل
 •  ‫ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ﺷﻤﺎرش
 •  ‫اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
 •  ‫اﻃﻼﻋﺎت
 •  ‫ﭼﺎپ                                                            
 •  ‫ﻧﻤﻮدارها
 • ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزﯼ اﮐﺴﻞ
 •    ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ها  ‫ﺑﺎز ، ﺑﺴﺘﻪ و ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮدن‫
 •  ‫دادﻩ ها
 •  ‫درج ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ ﻣﺘﻨﯽ
 •  ‫ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزﯼ
 •  ‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﺮدن
 •  ‫ﺟﻤﻊ هاﯼ ﺟﺰﺋﯽ
 •  ‫ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﺮون ﻧﻤﺎﯾﯽ
 •  ‫ﺗﺮﮐﻴﺐ دادﻩ ها
 •  ‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮرﯼ
 • اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮاﺑﻊ و اﺷﻴﺎ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﺨﺮاج دادﻩ
 •  ‫وام ها
 • What – if( ‫‪ﭼﻪ - اﮔﺮ)

 

همچنین به شما تـــوصــیـــه میکنیم که کتاب " توابع و فرمول های اکسل " ترجمه فرساران را مطالعه نمایید.

به این مطلب پاسخ دهید